“Ciència al Nadal 2014”

2014_CIENCIA AL NADAL cartell

El proper dia 23 de Desembre podrem gaudir de la segona edició de les conferències “Ciència al Nadal”. Una nova sessió apassionant de divulgació científica per a tots el públics, que en aquesta ocasió tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El dr. Ricard Solé (investigador al front del Complex Systems Lab de la Universitat Pompeu Fabra) obrirà la sessió tot introduint el tema central d’aquesta edició: la consciència. A partir de preguntes fonamentals com “què és la consciencia?” o “quina és la seva seu?” gaudirem d’un repàs de les teories més influents dels últims segles, fins a plantejar-nos si algun dia podrem construir una màquina conscient.

A continuació serà el torn del dr. Carles Lalueza Fox (líder del Paleogenomics Lab de la Universitat Pompeu Fabra), qui ens farà retrocedir fins als primers orígens del pensament simbòlic humà. Ens explicarà què ens revelen les eines i ornaments de les societats prehistòriques sobre el seu pensament i llenguatge, i veurem que la nostra espècie no ha estat la única que els ha manifestat.

Finalment, el dr Gustavo Deco (qui lidera el Grup de Neurociència Computacional de la Universitat Pompeu Fabra) ens farà mirar de nou al present i al futur. Els descobriments més recents sobre l’organització i el funcionament del cervell, han portat als científics a representar l’arquitectura del cervell com una gran xarxa (el conectoma). Veurem que aquesta aproximació ens ajuda a entendre com processa informació el nostre cervell, així com el marc teòric i experimental que haurem d’afrontar per continuar aprofundint en el coneixement de la consciència.

Més info: http://complex.upf.edu/education/ciencia-al-nadal
…………………..
Next December the 23rd we will enjoy the second edition of the “Ciència al Nadal” conferences. This year, the fascinant meeting for science’s dissemination will take place at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Dr. Ricar Solé (leader of the Complex Systems Lab at the Universitat Pompeu Fabra) will be opening the session, introducing the central topic of this edition: consciousness. Starting from fundamental questions as “what consciousness is?” or “where does it resides?” we will enjoy a brief review of the most influential theories from the last centuries, which will lead us to think about whether or not we will be able to build up a thinking machine.

Then dr Carles Lalueza Fox (leader of the Paleogenomics Lab at the Universitat Pompeu Fabra) will led our thoughts back to the origins of the human symbolic thinking. We will learn what kind of information about prehistoric language and thinking is revealed from fossil ornaments and tools, and we will also find some evidences that our species has not been the only one to manifest such cognitive traits.

Finally, dr Gustavo Deco (who leads the Computational Neuroscience Group at the Universitat Pompeu Fabra) will take us back to the present, and the next future. Recent studies on brain organization and function have lead researchers to represent brain’s architecture as a huge network: the conectome. We will see how useful this approach is in order to understand how information is processed in the brain, and what theoretical and experimental challenges will have to be overcome to achieve further knowledge on consciousness.

More info:  http://complex.upf.edu/education/ciencia-al-nadal

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s